ANBI

De Burcht in Wassenaar is een ANBI-instelling met de bijbehorende belastingvoordelen voor bijvoorbeeld schenkers. Meer hierover vindt u op de site van de belastingdienst:
http://www.belastingdienst.nl/anbi

Onze magnolia in bloei

Gegevens van De Burcht in het kader van (artikel 1 a, lid 1, letter j en lid 7 van de UR AWR 1994), vindt u hieronder.

Naam van de instelling

Stichting De Burcht, appartementen voor ouderen.
KVK Handelsregsternummer: 41149557

RSIN-nummer

28.15.564

Adresgegevens

Jonkerlaan 90
2242 EX Wassenaar
Telefoon: 070-5152255
Email: directie@deburchtwassenaar.nl
Website: www.deburchtwassenaar.nl

Doelstelling van de instelling

De stichting is opgericht bij notariële akte van 20 juli 1950 door de Vrijzinnigen NPB Wassenaar.

Het doel der stichting is het zonder winst exploiteren van flats voor ouderen, die bij voorkeur affiniteit hebben met de Vrijzinnigen NPB Wassenaar.

In de statuten staat dat de stichting haar doel tracht te bereiken door:

  1. het ter beschikking krijgen van één of meer gebouwen, hetzij in eigendom, hetzij in huur, hetzij op enigerlei andere wijze
  2. het inrichten en onderhouden van door de stichting in gebruik gekregen gebouwen ter bewoning door ouderen
  3. het ten gebruike afstaan van woningen in door de stichting geëxploiteerde gebouwen aan ouderen tegen betaling van een maandelijkse bijdrage als vergoeding voor hun woongenot
  4. het faciliteren van dienstverlening aan de bewoners der woningen door derden, op zodanige wijze en in zodanige mate als het bestuur raadzaam zal oordelen

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Het beleid van De Burcht is er op gericht de operatie langdurig voort te zetten. Het beoogt de onderhoudsstaat van gebouwen en terreinen verder te verbeteren, de bedrijfsvoering en de installaties te moderniseren, de bezetting verder te verhogen en de bewonersgemeenschap levendig en actief te houden. Dit kan alleen met een degelijk en conservatief financieel beleid.

Bestuurssamenstelling

Per 16 september 2021 is het bestuur van de stichting als volgt samengesteld:

Erik R. Herter, voorzitter
Ellen Waasdorp, secretaris
Reinier G. Bongers, penningmeester
Martijn Burghout, lid
Vacature, lid

Adviseurs van het bestuur zijn:
Jolanda Meyer, verhuur
R. Boudewijn van der Gronden, directeur

Beloningsbeleid

Het bestuur is onbezoldigd.

Verslag van de uitgeoefende activiteit(en)

Op deze site zijn de activiteiten van De Burcht uitgebreid gedocumenteerd, met name in het tabblad ‘Nieuws’.

Balans en staat van baten en lasten 2023 en 2022

ACTIVA ULTIMO 2023
Vaste activa
Materiële vaste activa                                  1.847.481
Totaal vaste activa                                         1.847.481

Vlottende activa
Voorraden                                                                     8.358
Vorderingen en overlopend                             13.885
Liquide middelen                                             1.371.034
Totaal vlottende activa                              1.393.277

TOTAAL ACTIVA ULTIMO 2023           3.240.758          

PASSIVA ULTIMO 2023
Eigen vermogen
Gestort en opgevraagd kapitaal                           454
Algemene reserves                                        2.173.584
Totaal eigen vermogen                               2.174.038

Voorzieningen                                                      838.416

Langlopende schulden                                       97.673

Kortlopende Schulden                                    130.631

TOTAAL PASSIVA ULTIMO 2023        3.240.758

Toelichting op de balans ultimo 2023
De stichting heeft de jaarrekening opgesteld volgens de richtlijnen voor de jaarverslaglegging voor kleine rechtspersonen zonder winstoogmerk. Op gebouwen wordt niet meer afgeschreven omdat de boekwaarde aanzienlijk beneden de WOZ-waarde ligt.

 

ACTIVA ULTIMO 2022  
Vaste activa    
Materiële vaste activa                                 1.917.906
Totaal vaste activa                                        1.917.906

Vlottende activa
Voorraden                                                                      7.658
Vorderingen en overlopend                                           0
Liquide middelen                                              1.503.132
Totaal vlottende activa                                1.510.790

TOTAAL ACTIVA ULTIMO 2022 3.428.696

PASSIVA ULTIMO 2022
Eigen vermogen
Gestort en opgevraagd kapitaal                            454
Algemene reserves                                          2.182.048
Totaal eigen vermogen                                 2.182.502

Voorzieningen                                                    1.045.180

Langlopende schulden                                         84.942

Kortlopende Schulden                                      116.072

TOTAAL PASSIVA ULTIMO 2022           3.428.696

Toelichting op de balans ultimo 2022
De stichting heeft de jaarrekening opgesteld volgens de richtlijnen voor de jaarverslaglegging voor kleine rechtspersonen zonder winstoogmerk. Op gebouwen wordt niet meer afgeschreven omdat de boekwaarde aanzienlijk beneden de WOZ-waarde ligt.

Thuis wonen – thuiskomen