ANBI

De Burcht in Wassenaar is een ANBI-instelling met de bijbehorende belastingvoordelen voor bijvoorbeeld schenkers. Meer hierover vindt u op de site van de belastingdienst:
http://www.belastingdienst.nl/anbi

Onze magnolia in bloei

Gegevens van De Burcht in het kader van (artikel 1 a, lid 1, letter j en lid 7 van de UR AWR 1994), vindt u hieronder.

Naam van de instelling

Stichting De Burcht, appartementen voor ouderen.
KVK Handelsregsternummer: 41149557

RSIN-nummer

28.15.564

Adresgegevens

Jonkerlaan 90
2242 EX Wassenaar
Telefoon: 070-5152255
Email: directie@deburchtwassenaar.nl
Website: www.deburchtwassenaar.nl

Doelstelling van de instelling

De stichting is opgericht bij notariële akte van 20 juli 1950 door de Vrijzinnigen NPB Wassenaar.

Het doel der stichting is het zonder winst exploiteren van flats voor ouderen, die bij voorkeur affiniteit hebben met de Vrijzinnigen NPB Wassenaar.

In de statuten staat dat de stichting haar doel tracht te bereiken door:

  1. het ter beschikking krijgen van één of meer gebouwen, hetzij in eigendom, hetzij in huur, hetzij op enigerlei andere wijze
  2. het inrichten en onderhouden van door de stichting in gebruik gekregen gebouwen ter bewoning door ouderen
  3. het ten gebruike afstaan van woningen in door de stichting geëxploiteerde gebouwen aan ouderen tegen betaling van een maandelijkse bijdrage als vergoeding voor hun woongenot
  4. het faciliteren van dienstverlening aan de bewoners der woningen door derden, op zodanige wijze en in zodanige mate als het bestuur raadzaam zal oordelen

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Het beleid van De Burcht is er op gericht de operatie langdurig voort te zetten. Het beoogt de onderhoudsstaat van gebouwen en terreinen verder te verbeteren, de bedrijfsvoering en de installaties te moderniseren, de bezetting verder te verhogen en de bewonersgemeenschap levendig en actief te houden. Dit kan alleen met een degelijk en conservatief financieel beleid.

Bestuurssamenstelling

Per 16 september 2021 is het bestuur van de stichting als volgt samengesteld:

Erik R. Herter, voorzitter
Ellen Waasdorp, secretaris
Reinier G. Bongers, penningmeester
Martijn Burghout, lid
Vacature, lid

Adviseurs van het bestuur zijn:
Jolanda Meyer, verhuur
R. Boudewijn van der Gronden, directeur

Beloningsbeleid

Het bestuur is onbezoldigd.

Verslag van de uitgeoefende activiteit(en)

Op deze site zijn de activiteiten van De Burcht uitgebreid gedocumenteerd, met name in het tabblad ‘Nieuws’.

Balans en staat van baten en lasten 2021

ACTIVA ULTIMO 2021
Vaste activa
Materiële vaste activa                                   1.840.931
Totaal vaste activa                                          1.840.931

Vlottende activa
Voorraden                                                                      5.139
Vorderingen en overlopend                                 1.416
Liquide middelen                                              1.449.191
Totaal vlottende activa                                1.455.746

TOTAAL ACTIVA ULTIMO 2021           3.296.677

PASSIVA ULTIMO 2021
Eigen vermogen
Gestort en opgevraagd kapitaal                            454
Algemene reserves                                          2.169.233
Totaal eigen vermogen                                2.169.687

Voorzieningen                                                       952.327
Langlopende schulden                                         89.175
Kortlopende schulden                                         85.488

TOTAAL PASSIVA ULTIMO 2021          3.296.677

Toelichting op de balans ultimo 2021
De stichting heeft de jaarrekening opgesteld volgens de richtlijnen voor de jaarverslaglegging voor kleine rechtspersonen zonder winstoogmerk. Op gebouwen wordt niet meer afgeschreven omdat de boekwaarde aanzienlijk beneden de WOZ-waarde ligt.

Balans en staat van baten en lasten 2020

ACTIVA ULTIMO 2020
Vaste activa
Materiële vaste activa                                   1.933.563
Totaal vaste activa                                          1.933.563

Vlottende activa
Voorraden                                                                      2.595
Vorderingen en overlopend                                3.301
Liquide middelen                                              1.313.328
Totaal vlottende activa                                1.319.224

TOTAAL ACTIVA ULTIMO 2020           3.252.787

PASSIVA ULTIMO 2020
Eigen vermogen
Gestort en opgevraagd kapitaal                            454
Algemene reserves                                          2.155.009
Totaal eigen vermogen                                2.155.463

Voorzieningen                                                       919.612
Langlopende schulden                                         88.726
Kortlopende schulden                                         88.986

TOTAAL PASSIVA ULTIMO 2020        3.252.787

Toelichting op de balans ultimo 2020
De stichting heeft de jaarrekening opgesteld volgens de richtlijnen voor de jaarverslaglegging voor kleine rechtspersonen zonder winstoogmerk. Op gebouwen wordt niet meer afgeschreven omdat de boekwaarde aanzienlijk beneden de WOZ-waarde ligt.

 

 

Thuis wonen – thuiskomen