ANBI

De Burcht in Wassenaar is een ANBI-instelling met de bijbehorende belastingvoordelen voor bijvoorbeeld schenkers. Meer hierover vindt u op de site van de belastingdienst:
http://www.belastingdienst.nl/anbi

Onze magnolia in bloei

Gegevens van De Burcht in het kader van (artikel 1 a, lid 1, letter j en lid 7 van de UR AWR 1994), vindt u hieronder.

Naam van de instelling

Stichting De Burcht, appartementen voor ouderen.
KVK Handelsregsternummer: 41149557

RSIN-nummer

28.15.564

Adresgegevens

Jonkerlaan 90
2242 EX Wassenaar
Telefoon: 070-5152255
Email: directie@deburchtwassenaar.nl
Website: www.deburchtwassenaar.nl

Doelstelling van de instelling

De stichting is opgericht bij notariële akte van 20 juli 1950 door de Vrijzinnigen NPB Wassenaar.

Het doel der stichting is het zonder winst exploiteren van flats voor ouderen, die bij voorkeur affiniteit hebben met de Vrijzinnigen NPB Wassenaar.

In de statuten staat dat de stichting haar doel tracht te bereiken door:

  1. het ter beschikking krijgen van één of meer gebouwen, hetzij in eigendom, hetzij in huur, hetzij op enigerlei andere wijze
  2. het inrichten en onderhouden van door de stichting in gebruik gekregen gebouwen ter bewoning door ouderen
  3. het ten gebruike afstaan van woningen in door de stichting geëxploiteerde gebouwen aan ouderen tegen betaling van een maandelijkse bijdrage als vergoeding voor hun woongenot
  4. het faciliteren van dienstverlening aan de bewoners der woningen door derden, op zodanige wijze en in zodanige mate als het bestuur raadzaam zal oordelen

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Het beleid van De Burcht is er op gericht de operatie langdurig voort te zetten. Het beoogt de onderhoudsstaat van gebouwen en terreinen verder te verbeteren, de bedrijfsvoering en de installaties te moderniseren, de bezetting verder te verhogen en de bewonersgemeenschap levendig en actief te houden. Dit kan alleen met een degelijk en conservatief financieel beleid.

Bestuurssamenstelling

Per 1 december 2017 zal het bestuur van de stichting als volgt zijn samengesteld:

Mevrouw drs Henriette Stradmeijer
Mevrouw mr Colette Hofman
De heer Bert Smith RA
De heer mr Rudolph Snethlage
De heer jhr. drs W.J.H. van Kinschot

Adviseurs van het bestuur zijn:
Mevrouw ds Marthe de Vries
Mevrouw Jolanda Meyer-de Vries
De heer drs Boudewijn van der Gronden

Beloningsbeleid

Het bestuur is onbezoldigd.

Verslag van de uitgeoefende activiteit(en)

Op deze site zijn de activiteiten van De Burcht uitgebreid gedocumenteerd, met name in het tabblad ‘Nieuws’.

Balans en staat van baten en lasten

ACTIVA ULTIMO 2016
Vaste activa
Materiële vaste activa                                   2.110.609
Totaal vaste activa                                          2.110.609

Vlottende activa
Voorraden                                                                      2.595
Vorderingen en overlopend                             25.598
Liquide middelen                                                 766.401
Totaal vlottende activa                                   794.594

TOTAAL ACTIVA ULTIMO 2016           2.905.203

PASSIVA ULTIMO 2016
Eigen vermogen
Gestort en opgevraagd kapitaal                            454
Algemene reserves                                          2.004.710
Totaal eigen vermogen                                2.005.164

Voorzieningen                                                       640.849
Langlopende schulden                                     104.328
Kortlopende schulden                                      154.862

TOTAAL PASSIVA ULTIMO 2016         2.905.203

Toelichting op de balans ultimo 2016
De stichting heeft de jaarrekening opgesteld volgens de richtlijnen voor de jaarverslaglegging voor kleine rechtspersonen zonder winstoogmerk. Op gebouwen wordt niet meer afgeschreven omdat de boekwaarde aanzienlijk beneden de WOZ-waarde ligt. Langlopende schulden zijn gedekt door een hypothecaire zekerheid ten bedrage van 155.000 euro.

 ACTIVA ULTIMO 2015
Vaste activa
Materiële vaste activa                                  2.042.523
Totaal vaste activa                                         2.042.523

Vlottende activa
Voorraden                                                                      2.595
Vorderingen en overlopend                             29.015
Liquide middelen                                                  773.266
Totaal vlottende activa                                   804.876

TOTAAL ACTIVA ULTIMO 2015          2.847.399

PASSIVA ULTIMO 2015
Eigen vermogen
Gestort en opgevraagd kapitaal                           454
Algemene reserves                                        1.873.963
Totaal eigen vermogen                               1.874.417

Voorzieningen                                                       661.805
Langlopende schulden                                     136.607
Kortlopende schulden                                      174.570

TOTAAL PASSIVA ULTIMO 2015       2.847.399

Toelichting op de balans ultimo 2015
De stichting heeft de jaarrekening opgesteld volgens de richtlijnen voor de jaarverslaglegging voor kleine rechtspersonen zonder winstoogmerk. Op gebouwen wordt niet meer afgeschreven omdat de boekwaarde aanzienlijk beneden de WOZ-waarde ligt. Langlopende schulden zijn gedekt door een hypothecaire zekerheid ten bedrage van 35.000 euro.

ACTIVA ULTIMO 2014
Vaste activa
Materiële vaste activa                                  2.162.364
Totaal vaste activa                                         2.162.364

Vlottende activa
Voorraden                                                                      2.595
Vorderingen en overlopend                             38.925
Liquide middelen                                                  580.722
Totaal vlottende activa                                   622.242

TOTAAL ACTIVA ULTIMO 2014            2.784.606

PASSIVA ULTIMO 2014
Eigen vermogen
Gestort en opgevraagd kapitaal                            454
Algemene reserves                                          1.722.997
Totaal eigen vermogen                                1.723.451

Voorzieningen                                                         683.462
Langlopende schulden                                       195.403
Kortlopende schulden                                       182.290

TOTAAL PASSIVA ULTIMO 2014          2.784.606

Toelichting op de balans ultimo 2014
De stichting heeft de jaarrekening opgesteld volgens de richtlijnen voor de jaarverslaglegging voor kleine rechtspersonen zonder winstoogmerk. Op gebouwen wordt niet meer afgeschreven omdat de boekwaarde aanzienlijk beneden de WOZ-waarde ligt. Langlopende schulden zijn gedekt door een hypothecaire zekerheid ten bedrage van 95.000 euro.

 

Thuis wonen – thuiskomen